Užsakovas – klientas, kurio naudai gaminama įrangą – toliau vadinama Produkcija. Rangovas – UAB „Tvora”, priimanti įsipareigojimą pagaminti ir perduoti Produkciją.

1 Paslaugos sąlygos ir aprašymas

1.1. Užsakomos Produkcijos specifikacija ir aprašymas yra pateikti individualiame Komerciniame pasiūlyme, kurį pagal Užsakovo paraišką ruošia Rangovas. Rangovas įsipareigoja pagaminti ir perduoti Produkciją nurodytą komerciniame pasiūlyme Užsakovo nuosavybėn pagal komerciniame pasiūlyme nustatytą terminą ir kainą.

1.2 Patvirtinant komercinį pasiūlymą, Užsakovas pareiškia, kad susipažino su Produkcijos charakteristikomis, savybėmis ir paslaugos sąlygomis, kurios yra pateiktos internetiniame tinklapyje ir komerciniame pasiūlyme. Produkcija gaminama individualiai pagal Užsakovo išmatavimus, atsižvelgiant į gamybos ir montavimo technologinius ypatumus ir negali būti grąžinta Rangovui.

1.3. Gamybos terminai yra nurodomi Komerciniame pasiūlyme ir skaičiuojami nuo avansinio mokėjimo datos. Avanso suma yra nurodyta komerciniame pasiūlyme. Avanso mokėjimas taip pat yra šių salygų parvirtinimas, kad Užsakovas susipažino ir sutinka su pasiūlyta paslauga ir kaina.

1.4. Užsakovas privalo atlikti likusį užsakymo apmokėjimą iki Produkcijos atsiėmimo iš Rangovo sandėlio (Liepkalnio g. 110, Vilnius)  arba prieš Produkcijos pristatymą Užsakovo nurodytu adresu (papildomai užsakoma paslauga), tačiau ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo informavimo apie tvoros įrangos gamybos pabaigą ir paruošimą atsiėmimui dienos.

1.5. Produkcijos nuosavybės teisė Užsakovui pereina tik po pilno atsiskaitymo už ją. Neapmokėjus pilnos Komerciniame pasiūlyme nustatytos užsakymo sumos, Produkcija laikoma Rangovo nuosavybe.

2 Rangovo įsipareigojimai

2.1. Per nurodytą Komerciniame pasiūlyme terminą pagaminti Produkciją pagal pateiktą sąrašą ir specifikaciją.

2.2. Pristatyti Produkciją Užsakovo nurodytu adresu (papildomai užsakoma paslauga). Produkcijos  iškrovimo darbai į pristatymo paslaugą nėra įtraukti, jei nebuvo sutarta kitaip.

2.3.  Produkcija laikoma perduota Užsakovui, kai jis patvirtina  Produkcijos gavimo faktą važtaraštyje ar kitame gavimą patvirtinančiame dokumente. Užsakovas  turi kruopščiai  ją patikrinti (nomenklatūrą, kokybę ir t.t) pagal pridėtą specifikaciją. Visas pastabas dėl akivaizdžių Produkcijos trūkumų Užsakovas privalo pareikšti raštu, t.y. važtaraščio arba kito gavimą patvirtinančio dokumento pasirašymo metu. Rangovui negavus pretenzijų, laikoma, kad Produkcija  yra kokybiška.

2.4. Rangovas nėra atsakingas už Produkcijos  kokybės pablogėjimą, jei Užsakovas (ar tretieji asmenys) ją naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokia Produkcija yra paprastai naudojama, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė Produkcijos naudojimo taisykles, taip pat, jeigu matomi Produkcijos  išoriniai ar kiti defektai nebuvo aptarti raštu Produkcijos perdavimo metu.

2.5. Rangovas sutinka nemokamai sandėliuoti paruoštą Produkciją ne daugiau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo informavimo apie Produkcijos gamybos pabaigą ir paruošimą atsiėmimui dienos. Neatsiėmus Produkcijos per nustatytą terminą, taikomas produkcijos sandėliavimo mokestis. Didesnio nei vienos euro paletes (120x80cm) išmatavimo užsakymui taikomas 2,0 EUR (be PVM) per dieną sandėliavimo tarifas už kiekvieną statistinį vienetą (paletę).

3 Garantija

3.1. Produkcijai suteikiama 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija nuo paslėptų gaminio defektų, kuri pradedama skaičiuoti nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos.

Pirmiausiai Rangovas įsipareigoja nekokybišką Produkciją pakeisti kokybišką protingais suderintai su Užsakovu terminais, o tuo atveju, jeigu Produkcijos pakeisti protingu terminu nebus galimybių, įsipareigoja sumažinti prekių kainą arba sugrąžinti Produkcijos kainą. Arba atlyginti Užsakovo išlaidas prekių trūkumams ištaisyti, jeigu Produkcijos trūkumus įmanoma pašalinti.

3.2. Garantija netaikoma jeigu:

3.2.1. Produkcijos kokybės pablogėjimas ar pažeidimai yra sukelti Užsakovo ar trečiųjų asmenų veiksmų, Produkcija buvo naudojama ne tiems tikslams, kuriems tokia Produkcija yra naudojama, nesilaikoma instrukcijose nustatytų reikalavimų.

3.2.2. Produkcijos kokybės pablogėjimas, pažeidimai ar sugadinimas atsirado dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Gaminio iš betono ar jo dalių, spalvos pasikeitimas arba kalkių dėmių atsiradimas paviršiuje dėl atmosferos poveikio yra natūralus procesas ir nelaikomas paslėptu defektu.

4 Atsakomybė, bendri reikalavimai

4.1. Ne dėl Rangovo kaltės Užsakovui vienašališkai nutraukus užsakymo vykdymą, Užsakovas privalo atlyginti Rangovo patirtus nuostolius ir sumokėti baudą už šių taisyklių nevykdymą. Baudos suma lygi avanso sumokėtai sumai nurodytai Komerciniame pasiūlyme. Nuostolių suma lygi faktiniams Rangovo patirtiems nuostoliams bet nemažesnė nei 40% nuo bendros užsakymo sumos.

4.2 Laiku neapmokėjus pateiktos sąskaitos faktūros Užsakovas moka Rangovui 0,02% delspinigių nuo bendros užsakymo sumos, už kiekvieną uždelstą darbo dieną.

4.3 Laiku nepristačius Produkcijos Rangovas moka Užsakovui 0,02% delspinigių nuo bendros užsakymo sumos už kiekvieną uždelstą darbo dieną.

4.4. Force Majeure. Rangovas neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Rangovas, negalintis įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, raštu informuoti apie tai Užsakovą ir gražinti avansinio mokėjimo sumą.

4.5. Rangovas įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu pavidalu tretiesiems asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės informacijos, su kuria buvo supažindintas bendradarbiaudamas šių taisyklių pagrindu.

4.6. Bet kokie Taisyklių sąlygų pakeitimai ar papildymai galioja tik pasirašius Rangos sutartį. Rangovo ir Užsakovo santykius, kurie yra neaptarti šiose Taisyklėse ir neišdėstyti Rangos sutartyje reglamentuoja  Lietuvos Respublikos įstatymai. Ginčai, kilę tarp Užsakovo ir Rangovo, jei jie nebuvo išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Vilniuje (jei Užsakovas yra fizinis asmuo vartotojas – ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo gyvenamąją vietą).

4.7. Visi pranešimai ir kitas susirašinėjimas įteikiamas Užsakovui/Rangovui pasirašytinai arba siunčiant paštu, elektroniniu paštu. Rangovas ir Užsakovas pripažįsta, kad pranešimai pateikti elektroniniu paštu, turi tokią pat juridinę galią, kaip ir pasirašyti ranka dokumentai, su sąlyga, kad jie išsiūsti iš Užsakovo/Rangovo elektroninio pašto adreso su Užsakovo/Rangovo rekvizitais nurodytais užsakyme.

4.8. Prašymą/skundą dėl mūsų interneto svetainėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. [email protected], tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt), taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/“.